[chitiet] - Động cơ cấu hình lại và số liệu truyền
- Trọng lượng khung gầm được cấu hình lại và kích thước bể
- Khôi phục khung gầm thứ hai (Thấp)
- Đã thêm giới hạn RPM và RPM khi không sử dụng
[/chitiet]

Cùng chuyên mục